جنسیت و نژاد کاسکو

جنسیت و نژاد کاسکو
هیچ یک از شواهد تجربی نشان نداده اند که کاسکو های نر قابلیت یادگیری سخن گویی بیشتری دارند یا ماده , لذا به لحاظ تجربی , چارهی ای نداریم جز این که فعلا بگوییم جنسیت در میزان یادگیری سخن گویی توسط کاسکوهای نر و ماده هیچ تاثیری ندارد.بدیهی است که اگر تفاوت معنی داری در میزان یادگیری سخن گویی توسط کاسکوهای نر یا ماده و نیز توسط کاسکوهای دم قرمز و دم سیاه وجود داشته باشد , این تفاوت فقط با تحقیقاتی بسیار دقیق قابل تعیین است.توجه داشته باشید که چون " عموم مردمی که کاسکوی سخن گو دارند " , فقط از یک کاسکوی سخن گوی " نر یا ماده " و " دم قرمز یا دم سیاه " در خانه خودشان نگهداری می کنند به نظر من اظهار نظر هر کسی من جمله آن هایی که اظهار نر کرده اند و با قاطعیت در کتاب های خود نوشته اند ( خارجی ) , کاملا بی اساس است. من به این دلیل چنان اظهار نر ها را بی اساس تلقی می کنم که اولا هیچ کسی بیش از یک کاسکوی سخن گوی پیشرفته در خانه خودش نگهداری نمی کند. ثانیا اگر نگهداری کند هیچ کاسکویی در شرایط مجاور بودن با یک یا چند کاسکوی دیگر نمی تواند حتی یک سوم توان سخن گویی خودش را بروز دهد.بنابراین فردی که به این گونه سوالات در مورد نر و یا ماده و دم قرمز یا دم سیاه پاسخ می دهد , برای این که بتواند جواب درستی بدهد باید دست کم 20 – 30 یا 40 کاسکوی دم قرمز و به همین تعداد کاسکوی دم سیاه و در یک دوره دو ساله یا  بیشتر در خصوص کیفیت و کمیت سخن گویی و سخن گو شدن آنها اظهار نظر  کند.اما عملا می دانیم که حتی دو کاسکو نمی توانند در کنار هم استعداد های  واقعی خودشان را بروز دهند و بسیاری از کاسکوها وقتی در مجاورت یک کاسکوی دیگر قرار می گیرند عملا حرف نمی زنند.
حال اگر واقعا چنین آزمایشی انجام شده باشد که نشده است و هر یک از کاسکوهای مورد آزمایش نزد یک فرد و در خانه ای مجزا مورد آموزش قرار گرفته باشند , باز هم نمی توان اظهار نظر کرد زیرا شرایط هر خانه فرد آموزکار تغذیه و دیگر عوامل محیطی مختلف موجب میشود که همه آنها  در شرایط یکسانی نباشند.بنابراین همان طور که در جای دیگر گفتم به سئوالاتی این چنین و دهها سوال دیگر فقط تحت شرایطی می توان پاسخ دقیق و علمی داد که حداقل 1000 کاسکو نر و 1000 کاسکوی ماده و نیز 1000 کاسکوی دم سیاه و 1000 کاسکوی دم قرمز با فراهم کرد شرایط  محیطی حتی الامکان یکسان تحت پوشش و تحقیقاتی قرار گیرند تا هر گونه تفاوت های موجود در شرایط محیطی این تعداد به دلیل فراوانی بسیار آنها از نر آماری مشکل ساز نشود.

/ 0 نظر / 35 بازدید