سلیم سینه بلوطی

سلیم سینه بلوطی

سلیم سینه بلوطی، ۱۹ سانتی‌متر طول دارد؛ یک سلیم باریک جثه با پاها و گردن نسبتا دراز و قامت راست. در همه فصول با پیشانی کمرنگ، ابروی روشن، نوار چشمی قهوه‌ای و خط بالی کمرنگ مشخص می شود. در تابستان روی سینه آن نوار پهن قهوه‌ای مایل به قرمزی دیده می شود که حد پایینی آن سیاه است. در زمستان این نوار خیلی کمتر نمایان است ولی اثری از آن مشاهده می شود.
وبسایت های مرتبط با جوجه کشی :
+نوشته شده در ساعت توسط مدیر